Tin tổng hợp

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Ngày 25/9, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.


ảnh: lớp tuyên truyền, tập huấn


ảnh: quang cảnh  lớp tuyên truyền, tập huấn

Tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn có gần 100 người là đồng bào dân tộc thiểu số của các xã Phước Tân, Phước Thuận, Xuyên Mộc và thị trấn Phước Bửu được tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Trong đó, trọng tâm là chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, Chương trình 135, Đề án phát triển kinh tế xã hội, như: hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu, nhà ở, nhà vệ sinh, điện nước, hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên, hỗ trợ vay vốn; tuyên truyền về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bảo vệ tài nguyên môi trường, chăm sóc sức khỏe; chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng mô hình phát triển kinh tế.


ảnh: các đại biểu tham dự lớp tuyên truyền, tập huấn

Lớp tuyên truyền, tập huấn nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cũng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà Nước; Nâng cao nhận thức cho người dân tộc thiểu số về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ về lợi ích, hiệu quả của việc ứng dụng các tiến độ khoa học công nghệ vào sản xuất; giúp cho bà con dân tộc thiểu số nắm bắt được khoa học công nghệ áp dụng hiệu quả vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế vươn lên thoát, giảm nghèo và thực hiện các tiêu chí cụ thể trong việc xây dựng nông thôn mới.

                                      Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc