Tin tổng hợp

Chi bộ Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều ngày 15/5/2020, Chi bộ Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện Xuyên Mộc  đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


ảnh: bà Lê Thị Trang Đài, chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.


ảnh: ông Nguyễn Văn Thảo, thông qua báo cáo tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Xuyên Mộc đã quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng Chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa"  trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Cơ quan. Kịp thời chi trả đầy đủ các chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chuẩn tỉnh giảm còn 3,41%; hàng năm giải quyết và tạo việc làm  bình quân 5.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%, vượt 4% NQ; tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,26%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 9%, vượt KH giao; ; tỷ lệ xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 100% và thực hiện tốt công tác bảo trợ trẻ em, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội…


ảnh: bí thư và  đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu chức danh Bí thư, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.