Tin tổng hợp

HĐND huyện Xuyên Mộc giám sát hiệu quả hoạt động Trung tâm văn hóa- thể thao- học tập cộng đồng trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện, từ ngày 28 đến ngày 31/8, ông Võ Thành Châu - Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện đã chủ trì Đoàn giám sát về tình hình hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện.


ảnh: ông Võ Thành Châu - Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện phát biểu làm việc tại xã Xuyên Mộc

Nội dung giám sát công tác tổ chức hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa- thể thao- học tập cộng đồng năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền và sự phối hợp giữa các đoàn thể địa phương; tình hình hoạt động và các phong trào văn hóa, thể thao, học tập của các Trung tâm văn hóa- thể thao- học tập cộng đồng; kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện và hiệu quả hoạt động Trung tâm văn hóa- thể thao- học tập cộng đồng; đề xuất, kiến nghị và đề ra giải pháp phù hợp trong thời gian tới.


ảnh: quang cảnh Trung tâm văn hóa- thể thao- học tập cộng đồng xã Xuyên Mộc

Qua giám sát nhằm đánh giá tình hình quản lý Nhà Nước, hiệu quả hoạt động  Trung tâm văn hóa- thể thao- học tập cộng đồng của các xã, thị trấn trong huyện về cơ cấu, tổ chức, con người, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, tình hình tổ chức tuyên truyền, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở địa phương.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc