Tin tổng hợp

HIỆU QUẢ TỪ NGUỒN VỐN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC

Đến ngày 30/11/2021, nguồn vốn Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho các hộ mới thoát nghèo sau 3 năm, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện là hơn 3.500 triệu đồng. Nguồn vốn Ủy ban nhân dân huyện đã góp phần duy trì ổn định việc làm cho 85 lao động từ năm 2018-2021.


ảnh: Nguồn vốn UBND huyện đã góp phần duy trì ổn định việc làm cho 85 lao động từ năm 2018-2021.


ảnh: việc tiếp cận nguồn vốn kịp thời giúp người dân có việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Ủy ban nhân dân huyện với lãi suất ưu đãi, đến với người dân kịp thời để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, chống tái nghèo, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, được nhân dân đồng tình và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thanh Hồng-Minh Tuấn