Tin tổng hợp

HUYỆN XM: GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2020-2025.

Ngày 3/7, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Xuyên Mộc tổ chức  hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VII, nhiệm kỳ 2020-2025.


ảnh: ông Nguyễn Văn Đấu- PCT UBMTTQ VN Huyện chủ trì hội nghị.


ảnh: Đại biểu là thành viên-Tổ tư vấn của Mặt trận tham gia hội nghị.

Tại các Hội nghị, đa số các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung dự thảo, đánh giá dự thảo được trình bày khoa học, bố cục nội dung chặt chẽ, đánh giá tổng kết sâu sắc tình hình, đề ra phương hướng nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị bổ sung những định hướng cụ thể và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, giao thông-thủy lợi, giáo dục - đào tạo, y tế, công tác an sinh xã hội; một số câu từ trong các tiểu mục cần chỉnh sửa…Ngoài ra, một số đại biểu cũng cho rằng, chủ đề của đại hội tính khái quát chưa cao, cần cụ thể hơn.


ảnh: ông Nguyễn Xuân Sửu, góp ý tại hội nghị.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.


ảnh: ông Bành Trọng Hồng, tham gia góp ý tại hội nghị.


ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.


ảnh: giáo hữu đầu họ đạo Thượng Đức Thanh, góp ý văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh lần VII.

Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội nhằm phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến còn thể hiện chức năng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân.

Những ý kiến đóng góp này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện tổng hợp và báo cáo lên tiểu ban nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để nghiên cứu, xem xét và chỉnh sửa cho phù hợp.

Thanh Hồng-TTVH Huyện Xuyên Mộc.