Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: họp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuyên Mộc giai đoạn 2012-2015.
Sáng 13/7/2016, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện KH xây dựng NTM (nông thôn mới) trên địa bàn xã Xuyên Mộc giai đoạn 2012-2015.


ảnh: Ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ
thực hiện kế hoạch xây dựng NTM (nông thôn mới) trên địa bàn xã Xuyên Mộc giai đoạn 2012-2015.

Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn xã Xuyên Mộc giai đoạn 2012-2015, cho biết: dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND xã và sự tham gia tích cực của thành viên BCĐ, Ban quản lý xây dựng xã NTM, các ngành, đoàn thể xã, ấp và nhân dân trong xã. Chương trình xây dựng NTM đã đạt được những kết quả đáng kể: nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có sự chuyển biến tích cực, quyết tâm cao để thực hiện chương trình. Hệ thống tổ chức được củng cố, kiện toàn đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện đề án ở đại phương. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành 17/19 tiêu chí gồm: quy hoạch, thủy lợi, tiêu chí điện, trường học, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị vững mạnh và tiêu chí an ninh trật tự. Theo đó, Ban quản lý xây dựng NTM xã Xuyên Mộc đã mời BCĐ huyện thẩm tra 13 tiêu chí, đến nay còn lại 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí 17 (môi trường). Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, góp phần tích cực trong chuyển biến nhận thức của nhân dân để triển khai thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả. Công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các tiểu ban, gắn với từng tiêu chí cụ thể, đồng thời công tác kiểm tra, đánh giá của cán bộ cấp ủy Đảng, chính quyền đại phương được tổ chức một cách nghiêm túc.


ảnh: đại diện Ban quản lý xây dựng NTM xã Xuyên Mộc báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp Ban quản lý xây dựng NTM xã Xuyên Mộc cũng đã kiến nghị với UBND huyện sớm xem xét phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch và triển khai thi công xây dựng cơ sở vật chất tại Trung tâm văn hóa xã; kiến nghị với Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy nước đảm bảo nước sạch cung cấp cho nhân dân để xã thực hiện hoàn thành tiêu chí 17: môi trường.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại xã Xuyên Mộc, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận vào cuối năm 2016 này.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.