Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới.

Sáng ngày 29/10, Ban tuyên giáo phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 100 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện Uỷ Xuyên Mộc.


ảnh: bà Nguyễn Thị Bình Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai giảng lớp học.


ảnh: Toàn cảnh Lễ khai giảng.


ảnh: các đại biểu tham dự Lễ khai giảng.

Trong thời gian 10 ngày, từ ngày 29/10 đến ngày 8/11, các đảng viên mới sẽ được truyền đạt một số nội dung của 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tổ chức cơ sở của Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường QP-AN, triển khai các hoạt động đối ngoại, Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…tham quan thực tế và viết bài thu hoạch.


ảnh: bà La Thị Thu Nga, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Báo cáo viên lớp học.


ảnh: gần 100 đảng viên mới tham gia lớp học

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm giúp đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản cốt lõi về Chủ nghĩa Mác -Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được biết, trong năm 2018, Ban Tuyên giáo huyện ủy Xuyên Mộc đã phối hợp với Ban tổ chức y mở được 2 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị với khoảng 200 đảng viên mới tham gia.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.