Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 100 đảng viên mới
Sáng ngày 16/5/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Xuyên Mộc đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho gần 100 Đảng viên mới. Dự tại lễ khai giảng có ông Hồ Thanh Liêm- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.


ảnh: quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng


ảnh: ông Hồ Thanh Liêm
- Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 10 ngày, từ ngày 16 đến ngày 25/05, Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới sẽ học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, đó là: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tổ chức cơ sở của Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường QP-AN, triển khai các hoạt động đối ngoại, Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; lồng ghép quán triệt tinh thần Nghị quyết TW IV khóa XII; tham quan thực tế và kết thúc viết bài thu hoạch.


ảnh: các đại biểu và các học viên tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm giúp đảng viên mới nâng cao ý thức tự giác trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghiên cứu các quan điểm, đường lối của Đảng để làm tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên. 

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.