Tin tổng hợp

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Sáng ngày 29/6, Ban Tuyên Gíao phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng tháng 6 năm 2020, có 100 quần chúng ưu tú khối cơ quan, trường học và các xã, thị trấn tham dự lớp học.


ảnh: bà Nguyễn Thị Bình Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai mạc lớp học.

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 29 đến 3/7, các học viên được nghiên cứu các nội dung cơ bản về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên.


ảnh: Cô La Thị Thu Nga, báo cáo viên lớp học.
 

Cuối khóa, học viên làm bài kiểm tra, nếu đạt sẽ được Ban Tuyên Gíao cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.


ảnh: toàn cảnh lớp học


ảnh: 100
quần chúng ưu tú khối cơ quan, trường học và các xã, thị trấn tham dự lớp học.

Được biết, trong năm nay, Huyện sẽ tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, thông qua lớp học này sẽ giúp cho quần chúng ưu tú xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Công sản Việt Nam. 

Thanh Hồng-TTVHTT Huyện Xuyên Mộc