Tin tổng hợp

UBND huyện: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo năm 2018; Luật phòng chống chống tham nhũng 2018

Sáng ngày 20/9, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo năm 2018, Luật phòng chống chống tham nhũng 2018 và hướng dẫn sử dụng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho gần 100 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã-thị trấn.


ảnh: quang cảnh hội nghị.

 Trong thời gian 01 buổi cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trang trên địa bàn được nghe các báo cáo viên quán triệt, phổ biến Luật tố cáo năm 2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, đây là công cụ pháp lý quan trọng bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; Một số quy định chung và những điểm mới của luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hội nghị cũng đồng thời hướng dẫn nội dung sử dụng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua hội nghị giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các tổ chức, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời nâng cao năng lực nhận thức pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tố cáo; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo…

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.