Tin tổng hợp

HỘI NGHỊ BÌNH XÉT, CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CỤM II NĂM 2016
Sáng ngày 16/11, tại huyện Xuyên Mộc, Hội CCB tỉnh BRVT tổ chức hội nghị bình xét, chấm điểm thi đua cụm II năm 2016, đối với 4 huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền và Đất Đỏ.

Ông Bùi Trung Tuyến, phó chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2016, hội CCB các huyện thuộc Cụm thi đua II đã tập trung  phấn đấu thực hiện 5 mục tiêu thi đua của phong trào thi đua "CCB gương mẫu" do Trung ương hội CCB Việt Nam phát động. Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, Hội CCB các huyện đã đề ra chỉ tiêu thi đua cụ thể, tổ chức các mô hình hoạt động phù hợp để phong trào thi đua  đạt hiệu quả cao nhất. Các huyện đã tích cực góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công. Tỷ lệ hội viên tham gia cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chính quyền, các tổ chức quần chúng được giữ vững; và ở vị trí nào các CCB đều phát huy tốt phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào được Đảng, chính quyền và nhân dân tin yêu. Phát huy tinh thần tự lực tự cường, hội CCB các huyện đã động viên cán bộ hội viên tích cực giúp nhau làm kinh tế để giảm nghèo, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình CCB, cựu quân nhân và nhân dân vượt khó vươn lên.

ảnh: quang cảnh hội nghị

Trong năm toàn cụm đã xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, huy động được nhiều nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Với những việc làm tích cực hội CCB các huyện nói trên đã giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo xuống dưới 2%: huyện Long Điền còn 10 hộ hội viên nghèo theo chuẩn mới của tỉnh, chiếm tỷ lệ 0,65%, huyện Châu Đức còn 18 hộ, chiếm tỷ lệ 1,28%, huyện Xuyên Mộc còn 22 hộ, chiếm tỷ lệ gần 2%.... Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội CCB các địa phương thực sự là lực lượng đi đầu trong công tác vận động, tích cực đóng góp công sức và tiền của để phong trào đạt hiệu quả. Nhiều phong trào hoạt động của hội CCB các huyện đã đạt hiệu quả thiết thực….

Hội nghị đã đánh giá thực chất tình hình thi đua, khen thưởng và phong trào yêu nước "CCB gương mẫu" trên cơ sở đó rút ra những mặt mạnh, yếu, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng, đồng thời qua hội nghị cũng là dịp để các đơn vị học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đưa hoạt động công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp hiệu quả.

Thanh Hồng - đài TT Xuyên Mộc