Tin tổng hợp

Đại hội đại biểu thành viên thường niên Quỹ tín dụng nhân nhân cơ sở Hòa Bình năm 2016
Ngày 10/03, Quỹ tín dụng nhân nhân cơ sở Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2017. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh BRVT, Phòng tài chính kế hoạch huyện Xuyên Mộc; lãnh đạo Đảng Uỷ, UBND 02 xã Hòa Bình và Hòa Hưng.


ảnh: hoạt động kinh doanh tại Qũy

Quỹ tín dụng nhân nhân cơ sở Hòa Bình hoạt động trên địa bàn 3 xã Hòa Bình, Hòa Hưng, Hòa Hội. Trong năm 2016, tổng thu nhập của Quỹ là 4.571 triệu đồng, trong đó thu lãi cho vay là 4.491 triệu đồng, chiếm trên 98% tổng thu nhập, còn lại là thu lãi tiền gửi và thu khác. Chi phí hoạt động của Qũy được kiểm soát tốt ở mức tiết kiệm, hợp lý đảm bảo đúng chế độ qui định, phục vụ hiệu quả hoạt động của Qũy. Kết quả hoạt động năm 2016, Qũy lợi nhuận trước thuế là 416 triệu đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là 71 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 245 triệu đồng, tăng so với năm 2015 là 27 triệu đồng. Chỉ số lợi nhuận trên tổng doanh thu đạt 9%, chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản có đạt 1,15%, chỉ số lợi nhuận ròng trên vốn điều lệ đạt 12,3%. Theo hướng dẫn chấm điểm xếp loại của Ngân hàng Nhà Nước và các chỉ tiêu hoạt động trong năm của Qũy tín dụng nhân dân cơ sở Hòa Bình được xếp loại 1 năm 2016.


ảnh: quang cảnh đại hội


ảnh: các đại biểu, thành viên tham dự đại hội

Phương hướng hoạt động năm 2017 của Quỹ tín dụng nhân nhân cơ sở Hòa Bình, là tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công văn, kế hoạch, Nghị Quyết của Ngân hàng Nhà Nước, Chính Phủ về lĩnh vực tín dụng; tổ chức điều hành hoạt động theo các phương án, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2017 được đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2016 thông qua; tăng cường huy động vốn tại chỗ; nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động, trọng tâm là chất lượng tín dụng.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.