Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: khai giảng lớp bồi dưỡng cho gần 90 đảng viên mới năm 2018

Sáng ngày 19/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Xuyên Mộc phối hợp với Ban tổ chức và Ban tuyên giáo Huyện Uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.


ảnh: ông Ngô Văn Chính- phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai giảng

Tham gia lớp bồi dưỡng, có gần 90 đảng viên mới ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Trong thời gian từ 19 đến 29/6/2018, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề, gồm: tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

ảnh: các học viên lớp học

Lớp bồi dưỡng là cơ sở giúp đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.