Kinh tế - Chính trị

Huyện Xuyên Mộc: khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới
Sáng ngày 21/12, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Xuyên Mộc phối hợp với Ban tổ chức, Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 53 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện Uỷ Xuyên Mộc.

ảnh: ông Ngô Văn Chính, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai giảng lớp học.

Trong thời gian 10 ngày, từ ngày 21 đến ngày 30/12, các đảng viên mới sẽ được truyền đạt một số nội dung của 09 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tổ chức cơ sở của Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường QP-AN, triển khai các hoạt động đối ngoại, Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; lồng ghép quán triệt tinh thần Nghị quyết TW IV khóa XII; tham quan thực tế và viết bài thu hoạch.

ảnh: bà La Thị Thu Nga, giám đốc TT BDCT huyện báo cáo chuyên đề CN Mac-Lenin, tư tưởng HCM-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng VN.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm giúp đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản cốt lõi về Chủ nghĩa Mác -Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

ảnh: các đảng viên mới tham gia lớp học.

Được biết, trong năm 2016, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện Xuyên Mộc đã phồi hợp với Ban tổ chức Huyện ủy mở được 3 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị với khoảng 300 đảng viên mới tham gia.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc