Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc phổ biến bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015

Sáng ngày 26/6, tại hội trường UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc, UBND huyện đã tổ chức hội nghị phổ biến bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 cho hơn 50 cán bộ là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và lãnh đạo Đảng Uỷ, HĐND, UBND, trưởng công an, cán bộ tư pháp của các xã, thị trấn trong huyện.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Bộ luật Hình sự số 100 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2018 được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 12 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự  số 100 có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2018. Bộ Luật này, gồm có 3 phần, 26 chương với 426 điều. Mục tiêu chính của việc ban hành Luật này là khắc phục những điểm sai sót đã phát hiện được của Bộ luật Hình sự số 100 nhằm đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán của Bộ Luật hình sự, góp phần đảm bảo áp dụng thống nhất Bộ luật trong thực tiễn, đồng thời, bổ sung một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn sau khi Bộ luật hình sự số 100 được thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.


ảnh: đại biểu tham dự hội nghị

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc