Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Với mục tiêu đưa nhanh NQ vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng. Ngày 1/3/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên khối cơ quan huyện.

Tại hội nghị học tập quán triệt nghị quyết, các học viên đã được nghe Ban tuyên giáo Huyện ủy Xuyên Mộc truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".


ảnh: ông Hồ Thanh Liêm, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện úy báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa",  thể hiện tầm nhìn và thái độ của người đảng viên là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Bên cạnh đó các đảng viên còn được quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, các Đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác, học đi đôi với làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.


ảnh: đảng viên khối cơ quan huyện tham gia Hội nghị trong sáng ngày 1/3.

Thông qua việc học tập quán triệt nghị quyết sẽ giúp cho các học viên nắm được những nội dung nghị quyết TW 4 khóa XII và  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Được biết, sau hội nghị này , cán bộ, đảng viên dự hội nghị viết bài thu hoạch, trong đó có liên hệ thực tiễn của đơn vị công tác và đề xuất những giải pháp để tổ chức thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại đơn vị mình.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc