Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị Quyết hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 15/8, Huyện Uỷ Xuyên Mộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 400 người là ủy Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện; các báo cáo viên cấp huyện; bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách tuyên giáo của các xã, thị trấn.


ảnh: ông Nguyễn Quang Phi-
báo cáo viên hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Phi- báo cáo viên cấp tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 03 Nghị Quyết, là: Nghị quyết số 10, ngày 03/6/2017 "Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị Quyết số 11, ngày 03/6/2017 "Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị Quyết số 12, ngày 03/6/2017 "Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng chương trình trọng tâm, xác định lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện thắng lợi các Nghị Quyết Hội nghị Trung ương lần thứ V.

                Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.