Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2016
Sáng ngày 7/4/2017, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện chủ trì hội nghị.


ảnh: Ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện,
Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2016, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác GDQPAN của huyện Xuyên Mộc được triển khai tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh từ huyện đến cơ sở phát huy tốt vai trò, triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác, đồng thời tích cực đôn đốc, kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những nội dung còn tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2016 Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện đã cử cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đảm bảo quân số tham gia, đúng thành phần; rà soát và đăng ký cho 24 đối tượng tham gia đối tượng 3 tại tỉnh, kết quả 100% đạt khá; đối tượng 4 mở 01 lớp tại huyện có 84 người tham gia. Hoàn thành chương trình giáo dục QPAN cho gần 5.000 học sinh…


ảnh: toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong năm 2017 là tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên củng cố, kiện toàn đẩy đủ các thành viên theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, rà soát, thống kê các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiên thức quốc phòng an ninh năm 2017 đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc