Tin tổng hợp

Kinh tế - Chính trị
Bế mạc kỳ họp thứ 5 hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc, khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, , dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 25/7 kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Xuyên Mộc, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bế mạc.


ảnh: các đại biểu HĐND huyện biểu quyết

Tại phiên bế mạc Kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua 10 Nghị Quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện; Nghị Quyết về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 06 tháng cuối năm 2017; Nghị Quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản 06 tháng cuối năm 2017; Nghị Quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán năm 2017; Nghị Quyết về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị Quyết về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên phát sinh ngoài dự toán năm 2017; Nghị Quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016- 2020 nguồn vốn ngân sách huyện;;- Nghị Quyết về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị Quyết về việc phê duyệt sử dụng nguồn 50% tăng thu năm 2016, để bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017; Nghị Quyết về việc chấm dứt hợp đồng lao động do ngân sách huyện chi trả.


ảnh: phát biểu bế mạc kỳ họp của ông Huỳnh Bách Chiến- Bí thư Huyện Uỷ- Chủ tịch HĐND huyện

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Huỳnh Bách Chiến- Bí thư Huyện Uỷ- Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2017, H ĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước trên tất cả các lĩnh vực, bám sát các mục tiêu mà Nghị Quyết H ĐND đã đề ra; UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động, quan tâm giải quyết tháo gỡ khó khăn và những kiến nghị của người dân. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 06 tháng cuối năm 2017; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra; các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra cần nâng cao trách nhiệm công vụ, năng lực cán bộ đảm bảo thực thi đúng qui định pháp luật; Phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện trong công tác nâng cao chất lượng kỳ họp, đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri, gần gũi, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để đề đạt các ngành tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.