Tin tổng hợp

Giáo dục - Đào tạo
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Sáng ngày 16/4, TTBDCT phối hợp với Ban tổ chức, Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng tháng 4 năm 2018, có 100 quần chúng ưu tú khối cơ quan, trường học và các xã, thị trấn tham dự lớp học.

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 16 đến 20/4, các học viên được nghiên cứu các nội dung cơ bản về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. 

Cuối khóa học viên làm bài kiểm tra, nếu đạt sẽ được Trung tâm cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Được biết, đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đầu tiên trong năm, thông qua lớp học này sẽ giúp cho quần chúng ưu tú xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Công sản Việt Nam. 

Thanh Hồng-đài Xuyên Mộc.