Cơ cấu tổ chức

Bộ máy hành chính

Tổ chức bộ máy hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện Xuyên Mộc gồm:

I. HĐND Huyện Xuyên Mộc 

1Chủ tịch HĐND Huyện : Huỳnh Bách Chiến

                            · Điện thoại: 0913766879

                            · Email: chienhb@huxuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

2Phó Chủ tịch HĐND Huyện : Nguyễn Hữu Lộc

· Điện thoại: 0987107678

· Email: locnh@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn          

3Phó Chủ tịch HĐND Huyện : Nguyễn Văn Hải

· Điện thoại: 0919086927

· Email: hainv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn           

4Trưởng Ban KT-XH HĐND Huyện :  Võ Thành Châu

· Điện thoại: 0949989828

· Email: chauvt@huxuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn             

5Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện :  Nguyễn Tấn Hùng

· Điện thoại: 0913829372

· Email: hungnt@huxuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

6Phó Ban KT-XH HĐND Huyện :  Phan Văn Đức

· Điện thoại: 0918384512

· Email: ducpv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn             

7Phó Ban Pháp chế HĐND Huyện :  Trần Minh Bảo Vy

· Điện thoại: 0947398698

· Email: vytmb@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

II. Lãnh đạo UBND huyện gồm: 01 Chủ tịch và 03 phó Chủ tịch

1Chủ tịch UBND Huyện : Đặng Thanh Minh

                            · Điện thoại: 02543.874136

                            · Email: minhdt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND Huyện : Nguyễn Quốc Khanh

· Điện thoại: 0913842290

· Email: khanhnq@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

3. Phó Chủ tịch UBND Huyện : Đinh Thị Trúc My

· Điện thoại: 0983948767

· Email: mydtt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn  

III. Các phòng ban trực thuộc của huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2014 gồm: 13 phòng ban:

1. Văn phòng HĐND & UBND Huyện

2. Phòng Nội vụ

3. Phòng Tư pháp

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

9. Phòng Y tế

10. Thanh tra huyện

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

13. Phòng Dân tộc

IV. Các cơ quan sự nghiệp thuộc của huyện:

1. Đài truyền thanh

2. Trung tâm Văn hóa

3. Văn phòng ĐKQSDĐ

4. Trung tâm phát triển quỹ đất

5. Ban quản lý các khu du lịch

6. Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng

7. Bến xe khách Xuyên Mộc

8. Ban quản lý chợ Phước Bửu

9. Kho lưu trữ (thuộc phòng Nội vụ)

10. Đội kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị (thuộc phòng kinh tế và Hạ tầng)

V. Các xã-thị trấn:

1. UBND thị trấn Phước Bửu

2. UBND xã Bình Châu

3. UBND xã Bưng Riềng

4. UBND xã Bông Trang

5. UBND xã Xuyên Mộc

6. UBND xã Hòa Hội

7. UBND xã Hòa Hiệp

8. UBND xã Phước Thuận

9. UBND xã Phước Tân

10. UBND xã Hòa Bình

11. UBND xã Hòa Hưng

12. UBND xã Bàu Lâm

13. UBND xã Tân Lâm.