Văn Bản Hành Chính Mới

Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 04/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND Huyện 2018 25/07/2017
2 05/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH-QPAN 06 tháng cuối năm 2017 25/07/2017
3 11/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2016 25/07/2017
4 08/NQ-HĐND Điều chỉnh bổ sung kế hoạch XDCB 06 tháng cuối năm 2017 25/07/2017
5 09/NQ-HĐND Phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên phát sinh ngoài dự toán 2017 25/07/2017
6 10/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh dự toán 2017 25/07/2017
7 12/NQ-HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của HĐND phê duyệt số lượng HĐLĐ do ngân sách Huyện chi trả cho các cơ quan đơn vị 25/07/2017
8 13/NQ-HĐND Phê duyệt sử dụng 50% nguồn tăng thu 2016 để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2017 25/07/2017
9 1226/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung họp thành viên UBND Huyện quý I/2017 23/03/2017
10 01/KH-BPC V/v giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai và trong công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện 10/03/2017
11 01/QĐ-HĐND V/v thành lập đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và trong công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện 10/03/2017
12 4513/UBND-VP V/v tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác QLNN đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập 26/10/2016
13 177/TB-UBND V/v kết luận của UBND Huyện tại cuộc họp thành viên UBND Huyện thảo luận thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 03/10/2016
Hiển thị 13 kết quả
của 1