Cơ cấu tổ chức

Văn phòng ủy ban nhân dân huyện

Văn Phòng HĐND & UBND Huyện

Địa chỉ liên hệ:151 Quốc lộ 55 - TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
ĐT: 02543771667, Fax: 02543874165, Email: vanphong@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

- Tổ chức bộ máy:

    ·  Chánh Văn phòng HĐND & UBND     - Ông Trần Văn Dững
                                                                     - Điện thoại: 02543874093
                                                                     - Email: dungtv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn  

    ·  Các Phó CVP HĐND & UBND:           - Ông Nguyễn Kỳ Nhân
                                                                     - Điện thoại: 0942789449
                                                                     - Email: nhannk@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

                                                                     - Ông Nguyễn Văn Hoạt
                                                                     - Điện thoại: 0945877899
                                                                     - Email: hoatnv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

                                                                     - Ông Lê Phú Nam
                                                                     - Điện thoại: 0901262868
                                                                     - Email: namlp@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn

Văn phòng UBND huyện Xuyên Mộc (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện; có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp UBND huyện về: Hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.Điều 1. Vị trí và chức năng.

Văn phòng UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước; được cấp kinh phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1.Trình UBND huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các báo cáo khác của UBND huyện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện; Đôn đốc, kiểm tra các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND huyện sau khi được phê duyệt;

2. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật;

3. Xây dựng, trình UBND huyện thông qua và giúp UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện;  

4. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của UBND huyện; tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; chịu trách nhiệm rà soát trình tự thủ tục, thể thức văn bản trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định;

5. Giúp  UBND, Chủ tịch UBND huyện tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể huyện và các cơ quan, tổ chức khác đóng trên địa bàn huyện;

6. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND huyện phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó;

7. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND, Chủ tịch  UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện về công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi của Văn phòng;

8. Phối hợp với phòng Nội vụ, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về nghiệp vụ hành chính, văn thư- lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính theo quy định pháp luật.

9. Chủ trì và phối hợp với Phòng Nội vụ huyện và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính tại UBND huyện, xã-thị trấn; 

10. Trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng;

11. Giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận các đơn thư khiếu nại theo quy định;

12. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

13. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND huyện; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của  UBND huyện theo quy định;

14. Tham dự và ghi biên bản các phiên họp của UBND huyện; tổng hợp, thông tin, báo cáo kết luận của UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận đó;

15. Quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật;

16. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3Tổ chức và biên chế

1. Văn phòng gồm Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó Chánh Văn phòng và các công chức,  nhân viên.

a) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

b) Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng.

 c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và tuyển dụng, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu công chức do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế: Biên chế hành chính của Văn phòng do UBND huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của UBND huyện.