Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện Xuyên Mộc

Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030

17/08/2023 - 14:44

Ngày 04/01/2023 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến (NHCSXH) đến năm 2030. Theo đó, tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện công bằng xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Duy trì và tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Nhà nước tập trung nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung của chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Chiến lược cũng đặt ra các mục tiêu nổi bật, cụ thể: 100% người nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận dịch vụ tài chính của NHCSXH; hàng năm ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH chiếm khoảng 15 - 20% tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của NHCSXH; xây dựng nền tảng ngân hàng số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phát triển hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách, các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH; tập trung nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được giao; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, giám sát; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ với các tính năng hiện đại, chi phí hợp lý, phù hợp với đối tượng khách hàng của NHCSXH.

Minh Tuấn-Thanh Hồng


Đánh giá: