Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện Xuyên Mộc

Xuyên Mộc: Chỉ thị 40-CT/TW phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống

19/08/2023 - 12:32

Qua gần 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nguồn vốn tín dụng CSXH được tăng cường, khơi thông, giúp cho người nghèo và các đối tượng CSXH từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hơn gần 9 năm qua, với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Xuyên Mộc về vai trò, vị trí của tín dụng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương; trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng CSXH cũng như hoạt động của Ngân hàng CSXH. Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mà cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã được thể hiện cụ thể như: Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện…

Trong giai đoạn 2015-2023, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đã tăng từ 234 tỷ đồng lên 817 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng từ 227 tỷ đồng lên 755 tỷ đồng, giúp cho hơn 48 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn.

Đặc biệt từ năm 2018 đến nay, hàng năm UBND huyện Xuyên Mộc đều quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến nay UBND huyện đã chuyển 5.500 triệu đồng nguồn vốn từ ngân sách sang Ngân hàng CSXH huyện thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là một công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước, việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, sẽ tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước nói chung và huyện Xuyên Mộc nói riêng.

Minh Tuấn-NHCSXH huyện Xuyên Mộc

 


Đánh giá: